تخلف مجتمع تجاری در منطقه يک شهرداري تهران

تخلف مجتمع تجاری  در منطقه يک شهرداري تهران
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر تخریب و قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز و مازاد بر تراکم و خارج از پروانه در یک مجتمع تجاری در منطقه یک شهرداری تهران خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir