معاونان پارلمانی دستگاه‌های اجرایی حضور فعال و به موقع درپاسخ به سوالات و مطالبات نمایندگان داشته باشند

معاونان پارلمانی دستگاه‌های اجرایی حضور فعال و به موقع درپاسخ به سوالات و مطالبات نمایندگان داشته باشند
معاون امور مجلس رئیس جمهور، فعال‌تر شدن هر چه بیشتر معاونان و مدیران پارلمانی دستگاه‌های اجرایی، بستر و فرصت مناسبی برای فعالیت وزرا و مسئولین دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir