پولادگر: فدراسیون انجمن‌های ورزشی الگویی برای ورزش کشور است

پولادگر: فدراسیون انجمن‌های ورزشی الگویی برای ورزش کشور است
معاون وزیر ورزش: فدراسیون انجمن‌های ورزشی یک فدراسیون ویژه است که با مدیریت مدبرانه و کمترین بودجه یک الگو در ورزش ایران به حساب می‌آید.
منبع خبر : iribnews.ir