توسعه فعالیتهای گردشگری در غار قوری قلعه نیاز به مجوز دارد

توسعه فعالیتهای گردشگری در غار قوری قلعه نیاز به مجوز دارد
مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هر نوع توسعه فعالیت گردشگری در غار قوری قلعه کرمانشاه به گرفتن مجوز نیاز دارد.
منبع خبر : iribnews.ir