امسال تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی نخواهیم داشت

امسال تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی نخواهیم داشت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت سرزده از چند داروخانه در شهر ری بازدید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir