تاکید رئیس مجلس بر مبارزه با مفاسد اقتصادی

تاکید رئیس مجلس بر مبارزه با مفاسد اقتصادی
رئیس مجلس: نظام جمهوری اسلامی ایران امروز با تکیه بر سنت‌های الهی رهبری و مردم به یک نظام اسلامی مقتدر تبدیل شده که ظلم و هژمونی آمریکا را شکانده است.
منبع خبر : iribnews.ir