ورود مجلس به تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی

ورود مجلس به تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، از شفاف شدن ۲۶ هزار میلیارد تومان از بخشی از درآمد‌های شرکت ملی گاز و گنجاندن آن در ردیف‌های بودجه عمومی کشور، خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir