مخبر: حذف ارز ترجیحی به نفع مردم است

مخبر: حذف ارز ترجیحی به نفع مردم است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به نفع مردم است، گفت: در سال های آینده تمامی اقشار آسیب پذیر و مردم از ثمرات این طرح بهره مند می شوند.
منبع خبر : iribnews.ir