هراس تل‌آویو از اتکای به نفس ایران و توان دانشمندانش

هراس تل‌آویو از اتکای به نفس ایران و توان دانشمندانش
صهیونیستها در قبال ایران بسیار نگران هستند و این نگرانی فقط بابت برنامه ای هسته ای ایران نیست بلکه اینکه جمهوری اسلامی ایران روی پای خود ایستاده به شدت صهیونیستها را نگران کرده است.
منبع خبر : mehrnews.com