سعی می کنیم مردم خانه‌های ارزان تری بخرند

سعی می کنیم مردم خانه‌های ارزان تری بخرند
قاسمی گفت: صحبت های امروز رهبری مسئولیت ما را در حوزه مسکن بیشتر کرده و با کاهش فاصله عرضه و تقاضا سعی می‌کنیم مردم خانه های ارزان تری بخرند.
منبع خبر : yjc.news